KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak  S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi tarafından işlenebilecektir.

Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda KVKK gereği öngörülen hassasiyeti gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

 

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ                                              

 S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; KVKK kapsam ve sınırlarında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak kamu kurumlarınca yasal zorunluluk kapsamında talep edilmesi halinde 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK madde 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi’nin kişisel veri işleme amaçları ;

 

 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerin (imar, arsa tahsis, elektrik, su, doğalgaz, çevre vs.) mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi için Müdürlüğümüzün iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet, hizmet ve raporlamaların yürütülmesi,
 • İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Valilik, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğü, Çevre Şehircilik il müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SGK v.b.), 
 • Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Talep  ve  şikayetlerin  değerlendirilmesi,
 • Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP            

Kişisel verileriniz,

 • Kurumumuz tarafından sunulan, imar, yapı ruhsatı, kiralama,  inşaat ve üretim ile ilgili ruhsatlandırma faaliyetlerimiz elektrik/üretim, doğalgaz, çevre/atıksu, su abonelik/bağlantı gibi hizmetler ile çerçevesinde talep etmiş olduğumuz evraklar ve formlar aracılığıyla,
 • Kurumumuz internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler girilerek veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıyla,
 • Alt yapı ve diğer hizmetlerimizle ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar ve verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,
 • Kurumumuz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif aracılığıyla,
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs. toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Başta 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu olmak üzere; Çevre Kanunu, İmar Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Endüsti Bölgeleri Kanunu, İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu vs.)
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Kurum olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na bakınız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

 

Kişisel verileriniz; kurumumuz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşları (Valilik, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik il müdürlüğü, İmar Çalışmaları sebebiyle İBB ve Tapu Sicil Müdürlükleri, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vs.) ile kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme çerçevesinde aktarılabilecektir.   Ayrıca sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, muhasebe, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kurumumuz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (http://www…………………….org.tr/) yer alan “KVKK BAŞVURU FORMU’nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Çakmaklı Mah. Hadımköy Yolu Cad. No: 57 Ufuk Plaza Kat:5 No:20 Büyükçekmece/İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak, Web Sitesi’ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesi kapsamında işlenmesi ve söz konusu işlemenin usul ve esaslarıyla ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel veri, Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesine göre, kişisel veri; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. Bu veriler içerisinde, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız vb. bilgiler olabilir. Ayrıca, çerez kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler/veriler, (örneğin Web Sitesi’ni nasıl kullandığınız, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz gibi bilgiler), eğer bunlar kullanıcıya/ziyaretçiye tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir.

 Web Sitesi’ni kullanan internet kullanıcılarının ve ziyaretçilerin kişisel verilerini, çerezler vasıtasıyla Web Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak, Web Sitesi’ni, kullanıcıların ve ziyaretçilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirmek amacıyla işlemekteyiz. Ayrıca Web Sitesi kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin Web Sitesi’ni nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve Web Sitesi’nin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amaçlarıyla işlemekteyiz. Bu veriler sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde uyarınca, Zeytinburnu Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amaçlarıyla kanunen yetkili kılınan mercilerin talebi üzerine bu mercilerle gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.   

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Mevcut ve potansiyel internet kullanıcıları ve ziyaretçiler ile ilgili kişisel veriler, Web Sitesi’ne çerez konumlandırılması suretiyle Zeytinburnu Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi  tarafından, Zeytinburnu Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi’nin faaliyetlerini yürütebilmesi ve faaliyet konusu ürünlerin sunulması ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Zeytinburnu Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi ‘nin meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

 

 1. Ağ Sunucusu Veri Günlüğü:

Web Sitesi’ne giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız aşağıdaki verileri, internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya ayarlanır, sonrasında ise veri kayıtlarına aşağıdaki bilgileri/verileri kaydeder.

 • Giriş tarihi,
 • Giriş zamanı,
 • Başvuru internet sitesinin URL’si,
 • Alınan dosyalar,
 • İletilen veri miktarı,
 • Tarayıcı (Browser) tipi ve versiyonu,
 • İşletim sistemi,
 • IP adresi,
 • İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı.
 1. Çerezler

Çerezler internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz.

 ÇEREZ TÜRÜ

ÇEREZ KULLANIM AMAÇLARI

 

GEREKLİ ÇEREZLER

 Bu tür çerezler, Web Sitesi’nin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve Web Sitesi’nin

 sunduğu tüm özellikleri kullanabilmenizi sağlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya

 geri dönüldüğünde önceki eylemi hatırlama buna örnek verilebilir. Bu çerezler

 kimliğinizi tanımlamaz. Bu çerezleri kabul etmezseniz, Web Sitesi’nin tüm

özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz.

 

 

PERFORMANS ÇEREZLERİ

 Bu tür çerezler, Web Sitesi’ni iyileştirebilmemiz için, Web Sitesi’nin nasıl

kullanıldığı hakkında bilgi toplar. Örneğin, en çok hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz,

Web Sitesi’nde geçirilen zaman ve karşılaştığınız hata mesajları hakkında veri/bilgi

 toplar. Bu çerezler tarafından toplanan veriler/bilgiler anonim-isimsiz olarak

kaydedilir. Sizin kimliğinizi belirleyebilecek herhangi bir bilgi depolanmaz.

 

 

İŞLEVSEL ÇEREZLER

 Bu tür çerezler, size daha kişisel bir deneyim sunmamızı sağlar. Bunlar, örneğin

kullanıcı adınız ve dil tercihleri gibi verileri hatırlamamızı sağlar, sonraki

ziyaretlerinize, bu bilgileri yeniden girmek zorunda kalmazsınız. Bu çerezlerin

depolandığı bilgi isimsizdir. Bu tür çerezleri kabul etmezseniz, Web Sitesi’nin

performans ve işlevselliği etkilenebilir ve Web Sitesi’ndeki bazı içeriklere erişim

sağlanamayabilir.

 

 

HEDEFLEME/REKLAM ÇEREZLERİ

 Bu tür çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri/ürünleri sunmak

amacıyla kullanılır. Örneğin, Web Sitesinde size sunulan reklamları ve içeriği

kişiselleştirmek, Web Sitesi’nde aynı reklamı görme sıklığını sınırlamak ve reklam

 kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek amacıyla hedefleme veya reklam çerezlerini

kullanabiliriz.

Bu Web Sitesi, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmesine yardım etmek için çerezleri kullanır. Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil), Google’a iletilecek ve Google tarafından ABD’de bulunan sunucularda tutulacaktır. Google, bu bilgileri Web Sitesi’ni kullanma şeklinizi değerlendirmek, Web Sitesi aktivitesine ilişkin raporlar derlemek ve Web Sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sunmak amacıyla kullanacaktır.

 

Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

 • İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
 • Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
 • İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
 • Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
 1. Çerez Ayarları Yönetme

Web Sitesi’ni mümkün olan en verimli şekilde kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmenizi tavsiye ederiz. Çerezler olmadan da Web Sitesi’ni görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları istediğiniz zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz.  Çerezlerinizi yönetme ayarlarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunuzu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda veya çerez ayarlarını değiştirdiğinizde, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini unutmayınız.

 1. Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca; veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Zeytinburnu Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi’ine başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Zeytinburnu Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Zeytinburnu Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 1. Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

Kanun kapsamında yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, buna ilişkin olarak hazırlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurmak ve ıslak imza ile imzalamak suretiyle “Zeytinburnu Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Çakmaklı Mah. Hadımköy Yolu Cad. No: 57 Ufuk Plaza Kat:5 No:20 Büyükçekmece/İstanbul

” adresine bizzat elden teslim edebilir, noter vasıtasıyla ve Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 1. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Web Sitesi, diğer internet sitelerine ait bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin yöneticilerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriklerinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

 

 1. Değişiklikler

Web Sitesi, teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermekte olduğundan işbu Çerez Politikası da bu doğrultuda zaman zaman güncellenecek olup, Çerez Politikası’nın güncel hali  www.zeytinburnukss.org   adresinde yayımlanarak sizlerin erişimine her daim hazır bulundurulacaktır.

 

 1. Açık Rıza

Web sitemizi kullanmaya devam ederek, cihazınıza tanımlama bilgilerini yerleştirebileceğimizi kabul etmektesiniz. Eğer Web sitemizi kullanmanızla ilgili olarak tanımlama bilgilerini kabul etmek istemiyorsanız, şunlardan birini yapmanız gerekir:

 1. Tarayıcı bilgilerini, tanımlama bilgilerinin tümünü ya da bir kısmını engelleyecek şekilde değiştirin; ya da
 2. Web Sitemizi kullanmayı durdurun.

      ************************************************************************                                                     

 1. Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3.1.(e) maddesine göre, “Kişisel Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder.
 2. 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi ‘de daha önce bildirilen ve S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi ‘ne iletir.
 3. 10.03.2018 tarih 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde S.S. Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK BAŞVURU FORMUNU, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Kurumumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, ya da Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@zeytinburnukss.org e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Kurumumuza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

 S.S. ZEYTİNBURNU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

  İLETİŞİM

Çakmaklı Mah. Hadımköy Yolu Cad. No: 57 Ufuk Plaza Kat:5 No:20 Büyükçekmece/İstanbul

Telefon :  tel:+905455085540

E-Posta Adresi : info@zeytinburnukss.org  

MENÜ

e-bülten e kayıt olun